- توالی انتشار                                                                                                               دو فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم
- ضریب تاثیر
- نوع داوری                                                                                                                  دو سو ناشناس
- زبان نشریه                                                                                                               فارسی ( چکیده : انگلیسی )
- نوع انتشار                                                                                                                 چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی                                                                                                          رایگان ( تمام متن )
- هزینه بررسی و انتشار                                                                                        ندارد

 

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه

ابر واژگان