اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر فریبرز هوانلو
دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

توانبخشی ورزشی

مدیر داخلی

دکتر مهدی قیطاسی
دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

کارشناس نشریه

سعید کرباسی راوری
دانشجوی ارشد آسیب شناسی و تمرینات اصلاحی دانشگاه شهید بهشتی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

  • s.karbasiravarimail.sbu.ac.ir