اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مصطفی زارعی
دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر

دکتر فریبرز هوانلو
دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

توانبخشی ورزشی

مدیر داخلی

دکتر مهدی قیطاسی
دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

اعضای هیات تحریریه

دکتر امیرحسین براتی
دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

  • ahbarati20gmail.com
  • h-index: 13
دکتر مصطفی زارعی
دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی قیطاسی
دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دکتر هومن مینونژاد
دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر فریبرز هوانلو
دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی

توانبخشی ورزشی

کارشناس نشریه

سعید کرباسی راوری
دانشجوی ارشد آسیب شناسی و تمرینات اصلاحی دانشگاه شهید بهشتی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

  • s.karbasiravarimail.sbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی یلفانی
استاد گروه آسیب شناسی ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، ایران