مروری بر رایج ترین آسیبهای زانو در ورزشکاران:مقاله مروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده ی علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف

هدف از مطالعه حاضر، بررسی نتایج علمی حاصل از تحقیقات مرتبط با راهکارها و تمرین‌های ورزشی در ناهنجاری‌های زانو و همچنین انجام یک جمع‌بندی مناسب، به همراه ارائه اطلاعات جامع‌تر، جهت دسترسی آسان‌تر محققین به مطالعات پیشین است.

روش بررسی

برای این مطالعه مروری در پایگاه‌های داده Sport Discus ،Scopus ،Google Scholar ،Science Direct ،PubMed با قراردادن محدودیت زمانی 1980 تا 2022 جستجو شد. کلیدواژه‌های جستجو شده شامل: آسیب‌های زانو، دررفتگی زانو، آسیب‌های رباط صلیبی قدامی، رباط جانبی داخلی، بازگشت به ورزش بودند.

یافته‌ها

در این مطالعه پس از اعمال معیارهای ورود و خروج درنهایت تعداد 534 مقاله بررسی شد که از بین این تعداد، مقالات مروری، تکراری و فاقد معیارهای ورود حذف شده و درنهایت 33 پژوهش انتخاب شدند. یافته‌های این مطالعه پس از بررسی مقالات انتخاب شده ، بیشترین نرخ آسیب‌دیدگی در مقالات انتخابی را به ترتیب در رشته فوتبال 38 % ، بسکتبال 13 % و والیبال 15 % گزارش کرده است. همچنین بیشترین میزان آسیب رباط ACL (حدود 64درصد ) و بعد از آن آسیب MCL بوده است .

نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین میزان آسیب زانو، آسیب در رباط‌های زانو و اغلب به دلیل دویدن یا پریدن روی سطوح سخت و یا ضربات شدید اتفاق افتاده است. به دلیل اختلاف بین نحوه گزارش پژوهش‌های انتخابی، امکان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مناسب و کاربردی دشوار بوده و بنابراین، نیاز به همسان‌سازی این ویژگی‌ها در تحقیقات آتی امری ضروری و دارای اهمیت به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1402
  • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1402
  • تاریخ پذیرش: 24 بهمن 1402