فرم تعهدنامه و تعارض منافع نویسندگان

خواهشمند است نویسنده مسئول مقاله فرم‎ های تعارض منافع و تعهدنامه‎ را پرینت گرفته و پس از تکمیل و امضا، اسکن نموده و در هنگام ارسال مقاله در بخش فایل ‏های تکمیلی ارسال نماید.

 

   فرم تعهدنامه                    

   فرم تعارض منافع