مقایسه میزان آسیب‌های اندام فوقانی در رشته‌های پاورلیفتینگ، بادی کلاسیک و پرورش اندام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بندر لنگه، دانشگاه آزاد اسلامی، هرمزگان، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: تمایل به سمت ورزش‌های قدرتی که سبک‌های گوناگونی نظیر پرورش اندام، پاورلیفتینگ و بادی کلاسیک دارد در بین جوانان زیاد شده‌است. لذا لازم است که ورزشکار از آسیب‌های رایج این سبک‌ها آگاه باشد. هدف محقق مقایسه آسیب‌های ورزشی اندام فوقانی در این سه سبک بوده‌است.

روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی، توصیفی و گذشته نگر است. نمونه تحقیق حاضر 150 نفر از ورزشکاران رشته‌های پاورلیفتیگ، بادی‌کلاسیک و پرورش اندام شهر کربلا بودند که به صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. برای بررسی میزان آسیب‌ها از فرم گزارش آسیب، برای توصیف داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون آنووآ و خی دو استفاده شد. سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته‌شد.

یافته ها: اکثریت افراد شرکت کننده در تحقیق مرد، در بازه سنی 22 تا 25 سال، در دسته وزنی 80 تا 89 کیلوگرم بودند. در گروه پاورلیفتینگ اکثریت افراد سابقه فعالیت ورزشی بالاتر از 10 سال و در دو سبک دیگر بین 1 تا 2 سال داشتند. آسیب های اندام فوقانی در رشته پاورلیفتینگ بیشتر از دو رشته ورزش دیگر و از این بین سابقه آسیب شانه در گروه پاورلیفتینگ و بادی کلاسیک به ترتیب با 70 و 56 درصد بیشترین فراوانی را داشت. در رشته پرورش اندام بیشترین فراوانی مربوط به سابقه آسیب ترقوه (56 درصد) بود. بین میزان آسیب‌های اندام فوقانی در سه سبک مورد مطالعه تفاوت معنی‌دار مشاهده شد (001/0=p).

نتیجه گیری: وقوع آسیب در ورزشکاران سبک پاورلیفتینگ به نسبت سایر سبک‌های ورزش‌های قدرتی بالاتر است.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 24 آبان 1402
  • تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1402