دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تیر 1402، صفحه 1-75 
مقایسه تعادل بازیکنان والیبال ساحلی و سالنی

صفحه 1-8

10.48308/jposture.1.1.1

احمد کاظمی پاکدل؛ علی اصغر نورسته


تأثیر مداخلۀ شنیداری بر بیومکانیک پای تکیه گاه و مهارت ورزشکاران نخبۀ فوتسال در حرکت شوت

صفحه 9-18

10.48308/jposture.1.1.9

امیر لطافت کار؛ فلورا فروردین


مقایسه حس وضعیت کمر در دانش آموزان با تیلت جانبی لگن و بدون آن

صفحه 19-25

10.48308/jposture.1.1.19

پریسا صیادی؛ سمیرا سالمی؛ هومن مینونژاد


مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی بر بوسوبال با تخته تعادل بر میزان تعادل، سرعت و دامنه حرکتی مچ پا در پسران نوجوان

صفحه 26-35

10.48308/jposture.1.1.26

علی تهرانی؛ حمید طباطبایی


بررسی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب کمربند شانه طی 2 کیلومتر پارو زدن در زنان ملی قایقرانی کایاک: مطالعه مقطعی

صفحه 36-44

10.48308/jposture.1.1.36

فریده باباخانی


مقایسه آسیب‌های بازیکنان نخبه والیبال تیم ملی ایران و بازیکنان شاغل در لیگ حرفه ای ایتالیا

صفحه 45-53

10.48308/jposture.1.1.45

آذین بهرامی؛ هومن مینونژاد؛ محمدحسین آرچین


مقایسه اثر آنی سوزن خشک و ماساژ ایسکمیک در نقاط ماشه ای نوار ایلیوتیبال بر میزان درد و ناتوانی عملکردی افراد دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

صفحه 54-63

10.48308/jposture.1.1.54

عطاءالله براتی؛ مینا نامجو


ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی و سندروم متقاطع فوقانی با مدت زمان آموزش مجازی معلمان در پاندمی کووید 19

صفحه 64-75

10.48308/jposture.1.1.64

نفیسه باقریان جبلی؛ محمد رحیمی؛ فرحناز مهرافزا؛ فاطمه خانویردی