راهنمای نگارش مقاله

نشریه مطالعات وضعیت بدنی و آسیب های ورزشی نشریه تخصصی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی است که هدف از انتشار آن ارائه نتایج پژوهش ها و دستاورد های علمی در زمینه های موضوعی اختلالات وضعیت بدنی و حرکات اصلاحی، پیشگیری و بازتوانی آسیب های ورزشی ، ورزش معلولین ، ورزش و بیماری ها و به دنبال آن ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش ، تبادل وتوسعه آموخته ها، تجربیات و دستاوردهای جدید علمی در این زمینه ها و حوزه های مرتبط می باشد.

نکات مورد توجه نویسندگان مقاله

1 -  دفتر نشریه در ویراستاری ، درج و یا عدم درج مقالات آزاد است و مقالات دریافتی مسترد نخواهد شد.

2 - مقالاتی قابل پذیرش برای چاپ در مجله مذکور می باشد که شامل مقالات تحقیقی ، مروری و نامه به سردبیر است .

3 - در مطالعات بالینی رعایت موازین اخلاق پزشکی ، پوشیده ماندن هویت بیمار، اطلاعات بهداشتی ودرمانی و حفظ اسرار بیمار از جمله مواردی است که باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود . در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی های انسانی که برگرفته از بیانیه هلسینکی است باید مورد توجه قرار گیرد .

4 -  نویسنده موظف است حداکثر تا 1 ماه پس از دریافت نظرات کارشناسی داوران ، مقاله اصلاح شده خود را به دفتر مجله ارسال نماید ، درغیر این صورت مجله از چاپ مقاله بعد از تاریخ فوق معذور می باشد .

5 مقالات باید در نرم افزار WORD بر روی کاغذ A4 با سایز 14 و فونت بی میترا بدون هیچگونه صفحه آرایی تایپ شده باشد و از طریق اینترنت به آدرس وب سایت : jposture.sbu.ac.ir ارسال گردد .

6 - مقالات ارسالی پس از پذیرش اولیه و ارزیابی داوران و انجام اصلاحات توسط نویسنده مجدداً توسط هیأت تحریریه تایید می گردد و سپس به ترتیب تاریخ آماده شدن در مجله چاپ می شود.

7 - مقاله های ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه دیگری چاپ شده و یا در زیر چاپ باشد و چنانچه چکیده مقاله قبلاً در کنفرانس ها و مجامع علمی ارائه شده باشد باید مراتب با ذکر تاریخ و مشخصات کامل کنفرانس اعلام گردد. اگردر حین بررسی و داوری ، (پس از 2 ماه از تاریخ ارسال) مقاله برای چاپ در مجله ی دیگری پذیرفته شود نویسنده مکلف است این موارد را در اسرع وقت به این مجله انعکاس دهد .

8 - مسئولیت درستی و نادرستی مطالب به عهده تمامی نویسندگان می باشد و باید آماده پاسخگویی به مکاتبات باشند.

نامه ارسال مقاله باید حاوی امضای همه نویسندگان باشد . نویسنده مسوول آماده پاسخگویی موارد پیش آمده در مورد حق مولفان دیگر خواهد بود. مسوولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر محققان در مقالات بر عهده نویسنده مسئول می باشد .

با در نظر گرفتن این اصل که انجام تحقیق مستلزم کار گروهی است با دقت کامل نسبت به درج نام و نام خانوادگی محققان به ترتیب سهم مشارکت اقدام گردد . لازم به ذکر است که " اولویت چاپ " با مقالات گروهی است .

9 - اولویت پذیرش با مقاله های پژوهشی جدید و موضوعات تحقیقاتی به روز است.

10 مقاله تحقیقی ( Original article ):

بخش های مقاله شامل موارد ذیل است :

صفحه عنوان ، چکیده فارسی ، چکیده انگلیسی، مقدمه، روش شناسی، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع.

−  اسامی مولفان مقاله در متن چکیده انگلیسی به انگلیسی و در متن چکیده فارسی به فارسی نوشته شود.

−  صفحه عنوان : عنوان مقاله، نام ونام خانوادگی مولفان، آدرس الکترونیکی ، شماره ی تلفن ثابت یا همراه، سمت علمی (مربی ، استادیار ، دانشیار و استاد) و اجرائی فردی که مقصد مکاتبات مجله و دیگران (خوانندگان مجله )خواهد بود (نویسنده مسوول) ، مرکز یا سازمان تأمین کننده ی بودجه طرح پژوهشی که این مقاله نتیجه ی آن است (لازم به ذکر است اگر از هیچ سازمانی کمک مالی صورت نگرفته ، حتماً قید گردد) ، عنوان مکرر ؛ عنوان کوتاهی برای استفاده در سر صفحه های مقاله چاپ شده ، حداکثر 20 حرف داشته باشد.

−  چکیده فارسی مقاله شامل ; هدف ، روش بررسی ، یافته ها، نتیجه گیری و کلمات کلیدی است (بین 3 الی 8 واژه که از اصطلاح نامه ی پزشکی فارسی گرفته شده باشد) و تعداد کلمات چکیده باید 150 تا 300 کلمه فارسی باشد.

تذکر 1 : برای انتخاب واژه های کلیدی از اصطلاح نامه فارسی ( MESH ) ، اصطلاح نامه و دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی استفاده گردد .

−  چکیده انگلیسی مقاله شامل :

− Title , Purpose , Methods , Results , Conclusion and key words.

 • تعداد کلمات چکیده 150 تا 300 کلمه انگلیسی و واژه های کلیدی بین 3 الی 8 واژه باشد .
 • در قسمت چکیده انگلیسی مشخصات تمامی نویسندگان به انگلیسی ذکر گردد .
 • عنوان کوتاه برای استفاده در سر صفحه های مقاله چاپ شده ، حد اکثر 20 حرف داشته باشد .

−  منابع :

 • منابع به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شده و مطابق با دستور العمل Vancouver تنظیم گردد :
 • باید جدید و به انگلیسی و کل منابع حداقل از 10 مورد کمتر نباشد . در مورد نشریات فارسی نوشتن تمام منابع به "زبان انگلیسی" ضروری است و اکیداً توصیه می شود نویسنده محترم نسبت به این امرشخصاً اقدام نماید . در مورد منابع فارسی که به انگلیسی برگردانده می شود باید عنوان مقاله (در صورت انتشار آن منبع به صورت فارسی و انگلیسی عنوان انگلیسی و درصورتیکه عنوان انگلیسی وجود نداشته باشد، عنوان فارسی آن به صورت انگلیسی، بازنویسی گردد) در کروشه نوشته شود. در انتهای جمله، کلمه [Persian] افزوده شود که مشخص شود اصل مقاله به زبان فارسی است (در صورتی عنوان مجله فارسی مخفف دارد باید مخفف آن آورده شود )
 • استناد به کتاب (تا چهار نویسنده) :

نام خانوادگی نویسنده ی اول " یک فاصله " حرف اول نام کوچک نویسنده ی اول، نام خانوادگی نویسنده دوم " یک فاصله "حرف اول نام کوچک نویسنده دوم، تا نویسنده چهارم . عنوان کتاب . محل نشر: ناشر؛ سال انتشار. صفحات مورد استفاده. ( نویسنده اول تا چهارم با علامت "،" از یکدیگر جدا می شوند. در کتاب های فارسی نام کوچک نویسنده به طور کامل نوشته شود ) .

−  استناد به کتاب ( با بیش از چهار نویسنده ) :

بعد از نویسنده ی چهار واژه et al"" اضافه می شود.

ویرایشگر(Editor)  به عنوان نویسنده :

پس از نام خانوادگی و حرف اول نام کوچک علامت "," و سپس کلمه Editor"" می آید بقیه اطلاعات کتاب شناسی به صورت پیش گفته تنظیم می گردد .

 • مجلات (تا چهار نویسنده):

نام خانوادگی نویسنده ی اول "یک فاصله"حرف اول نام کوچک نویسنده ی اول، نام خانوادگی نویسنده دوم "یک فاصله"حرف اول نام کوچک نویسنده دوم، تا نویسنده چهارم . عنوان مقاله. عنوان مجله سال انتشار مجله ; دوره (شماره): شماره ی صفحات.

Example: Leviss J, Kremsdorf R, Mohaideen M.The CMIO – A New Leader for Health System. JAMIA 2006; 13(5): 573-578.

تذکر 1 : در مجلات الکترونیکی آدرس الکترونیکی نیز در انتهای آن آورده می شود .

تذکر 2 : عنوان مجلات انگلیسی باید مطابق سبک به کار برده شده در مدلاین، مخفف باشد. ولی در صورتی که عنوان مجله ای مخفف ندارد می توان عنوان کامل آن را آورد . فهرست عناوین مخفف را نیز می توانید در سایت www.nlm.nih.gov  بیابید.

 • مجلات (با بیش از چهار نویسنده) :

بعد از نام نویسنده ی چهارم واژه ی واژه et al"" اضافه می شود.

 • سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر :

چنانچه در معرفی کتاب و یا مجله نام سازمان به عنوان نویسنده و یا ناشر باشد نام آن سازمان برده می شود . بقیه ی اطلاعات کتابشناسی به صورت گفته شده تنظیم می گردد.

 • پروژه ، پایان نامه و رساله دکتری :

نام خانوادگی مجری، نام مجری. عنوان پایان نامه [پایان نامه]. محل انتشار: نام دانشکده و دانشگاه; سال.

- Youssef NM. School adjustment of children with congenital heart disease [Thesis]. Pittsburgh (PA): Univ. of Pittsburgh; 1988.

 • پست الکترونیکی (نامه های الکترونیک شخصی):

نام خانوادگی فرستنده نامه ، حرف اول نام نویسنده . سال ، ماه ، روز، موضوع پیغام ، نام شخص دریافت کننده ،(E-mail) ، آدرس پست الکترونیکی فرستنده نامه.

 • استناد به مقاله ارائه شده در سمینار:

نام خانوادگی ارائه کننده ی مقاله ، نام . عنوان مقاله ( تاریخ برگزاری سمینار) ، نام برگزارکننده سمینار ، سال برگزاری سمینار.

 • ضمائم :

−  شامل تصاویر، جداول و ابزارجمع آوری داده ها (مانند : پرسشنامه، چک لیست) است. هر جدول باید دارای شماره و عنوان باشد و به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری شود. زمینه ی جدول سفید و عنوان آن در بالای جدول نوشته شده باشد . در ارتباط با نمودارها زمینه ی سفید ، عنوان و توضیحات در زیر آن به فارسی نوشته شده باشد.

11 مقاله مروری ( Review Article ) :

-  مقاله ی مروری شامل ؛ صفحه عنوان ، چکیده فارسی ، کلمات کلیدی ، مقدمه ، روش بررسی ، یافته ها ، بحث و نتیجه گیری ، تشکر و قدردانی ، منابع و چکیده انگلیسی می باشد (حداکثر 10 صفحه).

-  مقاله مروری باید جامع بوده و در تنظیم آن حداقل از 15 منبع معتبر و جدید استفاده شود که حداقل 3 عدد از آنها مربوط به نویسنده مقاله باشد (نویسنده در زمینه ی تحت بررسی صاحب نظر باشد).

12 مقالات گزارش موردی ( Case Report ) :

-  که باید شامل قسمت های عنوان ، چکیده ( فارسی و انگلیسی ) ، گزارش مورد ، بحث و منابع باشند.

13- اسامی افراد خارجی در متن به زبان اصلی آورده شود.

14 - در مقالاتی که از اختصارات انگلیسی استفاده می شود باید در اولین بار کامل آن اختصار نیز ذکر شود و از آن به بعد اختصار بدون ذکر کامل آن آورده شود.

15 - روش بررسی مقاله ها در این مجله به این ترتیب است که مشخصات و هویت داوران و نویسنده مقاله کاملا ناشناخته است و بررسی کنندگان و نویسنده از نام یکدیگر مطلع نیستند.