اهداف و چشم انداز

دو فصلنامه "مطالعات وضعیت بدنی و آسیب های ورزشی" نشریه تخصصی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی است که هدف از انتشار آن ارائه نظریه ها، پژوهش ها و دستاورد های علمی در حیطه های مربوط به اختلالات و ناهنجاری های دستگاه عضلانی ـ اسکلتی، انحرافات پاسچر و اختلالات حرکتی، اپیدمیولوژی، پیشگیری و بازتوانی آسیب های ورزشی، ورزش معلولین و رشته‌هایی با موضوعات مشترک و مشابه می باشد .

این نشریه با هدف بهبود سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه تجربیات و دستاوردهای به روز علمی اطلاعات دست اول و کاربردی تحقیقاتی در حوزه های علمی مرتبط را در قالب مقالات پژوهشی(Original Articles)  ، مقالات مروری (Review Articles) و گزارش موردی (Case Report)  را برای چاپ می‌پذیرد .

دستنوشته های ارسالی باید حاوی اطلاعات اصیل بوده و به هیچ عنوان تمام یا قسمتی از آن قبلا در مجله دیگری به چاپ نرسیده یا در حال بررسی نباشد .