تاثیر هشت هفته تمرینات ربع فوقانی بر سردرد تنشی مزمن مردان میانسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

چکیده

مقدمه و اهداف

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ربع فوقانی بر سردرد تنشی مزمن مردان میانسال می باشد.

مواد و روش ها

روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح تحقیق به صورت پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مردان میانسال مبتلا به سردرد تنشی مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشگی تهران بود و نمونه آماری شامل 6 نفر از افراد جامعه بود که به صورت در دسترس از میان مراجعه کنندگان به مراکز درمانی انتخاب شد. معیارهای ورود به تحقیق شامل: تأیید معیار سردرد تنشی مزمن توسط متخصص اعصاب و داشتن محدوده سنی 55-40 سال بود. اطلاعات مربوط به شدت و تناوب سردرد و مصرف دارو بیماران در دو مرحله پیش از تمرینات و پس از تمرینات از طریق پرسشنامه خودارزیاب بررسی شد، همچنین کیفیت خواب آزمودنی‌ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ بررسی شد.یافته ها

نتایج آزمون t-همبسته (در سطح خطای 05/0=α) نشان داد که هشت هفته تمرینات ربع فوقانی بر شدت و تناوب سردرد تنشی مزمن و همچنین کاهش دوز مصرفی داروهای مسکن و در نهایت کیفیت خواب افراد مبتلا به سردرد تنشی مزمن تاثیر مثبتی داشته است (001/0>p).

نتیجه گیری

نتایج تحقیق پیشنهاد می‌کند که کاردرمانان تمرینات جسمانی ربع فوقانی را جهت بهبود سرد درد بیماران مورد استفاده قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 20 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 29 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 14 بهمن 1402