بررسی اپیدمیولوژی و مکانیسم های آسیب شناسی مچ پا در فوتبالیست ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکت اصلاحی

چکیده

هدف از اجرای این پژهش بررسی اپیدمیولوژی و مکانیسم های آسیب شناسی مچ پا در فوتبالیست ها می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشته نگر است. با توجه به طرح و اهمیت موضوع و با هماهنگی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ۳۹۰ فوتبالیست (کومیته) شرکت کننده در انتخابی تیم ملی به صورت در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب شدند اطلاعات و هدف پرسش نامه توسط محقق برای ورزشکاران توضیح داده شد و پرسش نامه توسط ورزشکاران تکمیل شد. برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از این پرسشنامه های استفاده شد:( الف) پرسشنامه اطلاعات شخصی شامل ،قد ،وزن سن و شاخص توده بدنی ب پرسش نامه اطلاعات ورزشی شامل سابقه ورزشی تعداد جلسات تمرینی تعداد روز و ساعتهای تمرین مدت زمان تمرین نوع و مدت گرم کردن (ج) پرسشنامه پیشینه آسیب مچ پا شامل سابقه پای آسیب دیده (غالب و غیر غالب) مکانیسم آسیب زمان ،آسیب نوع درمان و مراقبت های بعد از آن (د) پرسشنامه سنجش توانایی مچ پا از این پرسش نامه و پرسش نامه خوداظهاری FAAM برای سنجش عملکرد مچ پا در فعالیتهای روزانه و ورزش استفاده شد. . و مطابق نتایج بدست آمده با شناسایی سازوکارها و عوامل درگیر در آسیب و سپس اقدامات پیشگیری برای کاهش میزان آسیب مشخص حدود یک در ۱۲ درصد از ورزشکاران آسیب دیده نیاز به مداوای پزشکی داشتند و ۱۷ درصد از آنان هیچ اقدامی برای درمان نداشتند و ۵۷ درصد نیز خود درمانی کرده اند به طور کلی پیچ خوردگی مچ پا ورزشکار را حداقل یک تا ۱۰ جلسه از شرکت در ورزش دور میکند و یکی از اثرات جانبی این آسیب احتمال آسیب دیدگی مجدد ورزشکاران از این ناحیه خواهد بود ۳۳، ۳۲ درصد زیادی از عدم پیگیری و یا خوددرمانی ورزشکاران موجب عدم بازتوانی صحیح میشود.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 03 آذر 1402
  • تاریخ بازنگری: 04 بهمن 1402
  • تاریخ پذیرش: 21 بهمن 1402