تاثیر یک دوره برنامه تمرینHIIT در خانه بر ثبات و تعادل در دانش آموزان دختر نوجوان ورزشکار طی دوره شیوع COVID-19 : با رویکرد پیشگری از آسیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ازاد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران

چکیده

هدف

کرونا جزیی از خانواده بزرگ بیماری ویروس‌ها است که فرد با ابتلا به این نوع ویروس دچار عفونت تنفسی می‌شود. در نتیجه بی‌تحرکی ناشی از این اپیدمی بسیاری از توانایی‌های جسمانی افراد کاهش می‌یابد که تعادل از جمله مهمترین آن‌هاست. با توجه به اهمیت تعادل در فعالیت‌های روزمره و نیز ورزشی هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر یک دوره برنامه تمرینHIIT در خانه در دوران قرنطینه بر تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان دختر نوجوان ورزشکار است.

روش‌بررسی

جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق دختران نوجوان ورزشکاران شهر تهران بودند. بر اساس معیارهای ورود و خروج تعداد ۳۰ نفر به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت۶ هفته و هر هفته۲ جلسه به انجام تمریناتHIIT در منزل پرداختند. در این بررسی تعادل ایستا و پویا به ترتیب توسط آزمون‌های لک لک و آزمون تعادلی Y اندازه گیری شد. به منظور ارزیابی اثرات تمرین از آزمون آنالیز کوواریانس استفاده و همچنین به منظور ارزیابی اثرات درون گروهی از آزمون تی زوجی استفاده شد.

یافته‌ها

نتایج نشان داد که بین نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون در گروه تجربی اختلاف معنی داری وجود داشت(۰۵/۰P≤).

نتیجه‌گیری

بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان نتیجه گرفت که تمریناتHIIT بر تعادل ایستا و پویا دختران نوجوان موثر بوده لذا پیشنهاد می‌شود این نمونه تمرین‌ها در برنامه‌های تمرینی با هدف بهبود تعادل مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 02 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 23 دی 1402