دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه تعادل بازیکنان والیبال ساحلی و سالنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

احمد کاظمی پاکدل؛ علی اصغر نورسته


تأثیر مداخله شنوایی بر بیومکانیک پای تکیه گاه و مهارت فرد در شوت ورزشکاران نخبه فوتسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

امیر لطافت کار؛ فلورا فروردین


مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات ثبات مرکزی روی بوسوبال با تخته تعادل بر میزان تعادل، سرعت و دامنه حرکتی مچ پا در پسران نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

علی تهرانی؛ حمید طباطبایی


بررسی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب کمربند شانه طی 2 کیلومتر پارو زدن در زنان ملی قایقرانی کایاک: مطالعه مقطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

فریده باباخانی


مقایسه آسیب‌های بازیکنان نخبه والیبال تیم ملی ایران و بازیکنان شاغل در لیگ حرفه ای ایتالیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

آذین بهرامی؛ هومن مینونژاد؛ محمدحسین آرچین


مقایسه ی حس وضعیت کمر دانش آموزان دارای تیلت جانبی لگن و سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

پریسا صیادی؛ سمیرا سالمی؛ هومن مینونژاد


مقایسه اثر آنی سوزن خشک و ماساژ ایسکمیک در نقاط ماشه ای نوار ایلیوتیبال بر میزان درد و ناتوانی عملکردی افراد دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

عطاءالله براتی؛ مینا نامجو


ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی و سندروم متقاطع فوقانی با مدت زمان آموزش مجازی معلمان در پاندمی کووید19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

نفیسه باقریان جبلی؛ محمد رحیمی؛ فرحناز مهرافزا؛ فاطمه خانویردی